Specialisatie

Onze gespecialiseerde logopedie voor kinderen richt zich op de spraak/taalontwikkeling en het versterken van de fonologie/klankverwerking. Hierdoor verbetert het functionele lezen, spellen en begrijpend lezen.

De spraak/taalontwikkeling omvat verschillende deelgebieden; het juist uitspreken van klanken, de woordenschat, de zinsbouw en natuurlijk het begrijpen van taal. Al deze vaardigheden hebben invloed op een goede ontwikkeling van lezen, spellen en begrijpend lezen.

Fonologie is de vaardigheid om woorden in klanken te verdelen, de eerste/middelste/laatste klank van een woord te horen, een klank in een woord te vervangen door een andere klank of bijvoorbeeld een deel van het woord weg te laten. Dit fonologisch ‘systeem’ (wat zich in de hersenen bevindt) bepaalt voor een groot deel hoe goed een kind leert lezen en spellen.

Tijdens een logopedisch onderzoek worden de spraak/taalontwikkeling, de fonologische ontwikkeling (klankverwerking) en de functionele lees/spellingvaardigheid, met elkaar in verband gebracht.

We werken vaak samen met de leerkracht(en), intern begeleider, zorgcoach, orthopedagoog en kinderfysiotherapeut om zo tot een goed plan te komen voor uw kind. Dit plan van aanpak wordt uiteraard eerst met u besproken.

Wij zijn er voor alle kinderen die begeleiding nodig hebben op het gebied van spraak, taal (lezen/spelling) en communicatie.